Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για τον Πολιτικό Γάμο απαιτείται καταρχάς η  έκδοση της ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ. 

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ προηγείται της ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ και  εκδίδεται από τον τόπο κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου. Ο καθένας ξεχωριστά απευθύνεται στο Δήμο που κατοικεί  (όχι στο Δήμο που έχει τα Πολιτικά του δικαιώματά του, δηλαδή όχι εκεί που ψηφίζει- εξαιρούνται οι Έλληνες κάτοικοι του Εξωτερικού) και καταθέτει τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί  η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ για αυτόν. Η κατοικία στο Δήμο, δεν αρκεί μόνο να δηλώνεται, αλλά είναι απαραίτητο και να αποδεικνύεται.
Στοιχεία που αποδεικνύουν την κατοικία διαζευκτικά είναι τα κάτωθι :
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή κατατεθειμένη φορολογική δήλωση ή
 • Μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από την εφορία (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει μισθώσει κατοικία) ή
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ)
Από την ημέρα κατάθεσης των απαραίτητων, κατά περίπτωση*,  δικαιολογητικών στο Δήμο, ο νόμος θέτει υποχρεωτικά, για την έκδοση της άδειας γάμου, προθεσμία οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών. Η  ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ εκδίδεται από το Δήμαρχο την 8η, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών,  ημέρα. Η ως άνω 8ήμερη προθεσμία είναι δεσμευτική και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κανενός η τήρηση ή μη τήρηση αυτής. Η ως άνω προθεσμία μόνο με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου μπορεί να παρακαμφθεί και εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, η διαπίστωση του οποίου ελέγχεται από αυτόν  (τον Εισαγγελέα) κυριαρχικά, με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται.  Οι μελλόνυμφοι μπορούν να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του Γάμου τους. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλουν, στο Δημαρχείο της εκλογής τους από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου που έχουν εκδοθεί από το Δήμο κατοικίας τους.

Διευκρινιστικά στοιχεία:
 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της Αδείας Γάμου θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.  
Δικαιολογητικά
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δικαιολογητικά  σύμφωνα με τον  Ν. 1250/82:
 1. Αίτηση  (Έντυπα αιτήσεων  χορηγούνται από τον  Δήμο)
 2. Δήλωση του 1599/86  όπου  βεβαιώνεται  ότι: α) ο  μελλόνυμφος  δεν  έχει κώλυμα  γάμου  από τα  αναφερόμενα  στα άρθρα 1350 -1351 -1352 – 1354 – 1356 – 1357 – 1360 του  Αστικού   Κώδικα  β) Είναι  κάτοικος  Παλλήνης  και γ)  αν  τελεί  σε  πρώτο  ή  δεύτερο  γάμο  κ.τ.λ. (Επίσης χορηγείται από τον Δήμο)
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, από Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης και όχι πιστοποιητικό  γέννησης.
 4. Αγγελία  Γάμου,  δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο).
 5. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (Λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας , εκκαθαριστικό, φορολογική δήλωση)
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15,00 €  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
Επιπροσθέτως
 • Για τους διαζευγμένους, Ληξιαρχική Πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποίο να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο).
 • Για τους χήρους, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών ) απαιτείται δικαστική απόφαση.
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η Άδεια Πολιτικού Γάμου εκδίδεται στο Δήμο που είναι ΔΗΜΟΤΕΣ.
Διευκρινιστικά στοιχεία:
 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της Αδείας Γάμου θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
 • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο ή στην Κων/πολη, αντί για Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου.
Άδεια για αλλοδαπούς
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος (στο εν προκειμένω Δήμο ) και παραμένουν στην Ελλάδα δηλ. έχουν:
Άδεια παραμονής ή Τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 άρθρο 31 παρ. 2).  Εκτός χωρών Ε.Ο.Κ.
Δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν. 1250/82:
 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος). 
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα,  ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαζευκτηρίου εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι (μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).
 5. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα με ταονόματα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και τόπο κατοικίας Παλλήνη).
 6. Φωτοτυπία διαβατηρίου
 7. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15,00 € ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
Για τους Σύριους (εκτός των ανωτέρω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της  Συρίας και την εδώ Πρεσβεία της Συρίας. Κατατίθεται πάντα και το Δημόσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί από την αλλοδαπή δημόσια αρχή, με την αρχική του μορφή (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ).
Για τους πολιτικούς πρόσφυγες:
 1. Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη.
 2. Αγγελία γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας Γέρακα).
 3. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
Διευκρινιστικά στοιχεία:
Κατά την τέλεση του γάμου κάθε μελλόνυμφος εκτός του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο ανεξαρτήτου βαθμού συγγένειας με την ταυτότητα του ή με το διαβατήριό του (αν είναι αλλοδαπός να είναι νόμιμος στην Ελλάδα). Όλα  τα  ξενόγλωσσα  έγγραφα θα πρέπει  να φέρουν  την επισημείωση  της  Χάγης εφόσον  η  Χώρα  από  την  οποία προέρχονται έχει  υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης .Για  τις  Χώρες   που δεν έχουν υπογράψει τη  σύμβαση της Χάγης όλα  τα ξενόγλωσσα έγγραφα  πρέπει  να έχουν  την  επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  του εκδώσαντος  το έγγραφο από το ελληνικό Προξενείο στη Χώρα τους. Επίσης όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι και μεταφρασμένα από το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή  από δικηγόρο που  διαθέτει σχετική  άδεια.

 http://www.palini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου