Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το νέο έντυπο λογαριασμού

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το νέο έντυπο λογαριασμού
 
1. Γιατί η ΔΕΗ άλλαξε το έντυπο του λογαριασμού;

Όλες οι εταιρείες που λειτουργούν στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε προσαρμογή αυτών για τη χώρα μας με τους Νόμους 2773/99 και 3426/05, όπως ισχύουν και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, οφείλουν να σας παρέχουν μέσω του λογαριασμού, ακριβή ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καταναλώνετε και καλείστε να καταβάλετε.

Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες λαμβάνουν ακριβείς και αναλυτικές πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους, διακρίνοντας τις χρεώσεις για κάθε δραστηριότητα που αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η προμήθειά του στον τελικό καταναλωτή, χωριστά.

2. Τι έχει αλλάξει στο έντυπο του λογαριασμού ρεύματος;

Το νέο έντυπο του λογαριασμού, σε αντίθεση με το προηγούμενο, αποτελείται πλέον από δύο ξεχωριστά φύλλα.
Στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί και οι χρεώσεις για το ρεύμα που καταναλώθηκε, όπως ακριβώς υπήρχαν και στο προηγούμενο έντυπο λογαριασμού και, επιπλέον, σε διακριτό χώρο δεξιά, η νέα πρόσθετη πληροφοριακή ανάλυση των χρεώσεων για την αξία ρεύματος που πληρώνετε.
Στο δεύτερο φύλλο εμφανίζονται με πλήρη διάκριση οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, Δήμου και ΕΡΤ, που η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει της νομοθεσίας να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο φύλλο του Εκκαθαριστικού σας λογαριασμού ρεύματος, στο πεδίο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, γίνεται η αναλυτική τιμολόγηση της αξίας του ρεύματος, βάσει των τιμοκαταλόγων ΔΕΗ, όπως και παλαιότερα. Παράλληλα, η ίδια αξία ρεύματος αναλύεται και στο διπλανό πεδίο, μέσα στο κόκκινο πλαίσιο με τίτλο ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, όπου διακρίνονται πλέον αναλυτικά τα ποσά που συνθέτουν το συνολικό ποσό που πληρώνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα και αφορούν:
(1) στις χρεώσεις που εφαρμόζονται για χρήση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ).
(2) στις χρεώσεις με τις οποίες η ΔΕΗ επιβαρύνει τους πελάτες της για το κόστος παραγωγής και προμήθειας του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ που καταναλώνετε.

3. Η αλλαγή στο έντυπο του λογαριασμού θα επιφέρει και κάποιες επιπλέον χρεώσεις;

Όχι, καμία απολύτως επιπλέον χρέωση δεν θα επιφέρει η αλλαγή στο έντυπο του λογαριασμού και θα χρεώνεστε ακριβώς όπως και πριν:
" για την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνετε, βάσει τιμοκαταλόγων ΔΕΗ
" για το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
" για τα ποσά υπέρ Δήμου και ΕΡΤ

4. Τι κερδίζω, ως πελάτης, από την αλλαγή του εντύπου του λογαριασμού;

Μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα την προέλευση των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος που καλείστε να πληρώσετε και πως αυτές επιμερίζονται, καθώς πλέον ενημερώνεστε ότι, εκτός από τις δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχουν και συγκεκριμένες δαπάνες για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, για την ασφάλεια της ηλεκτροδότησης της χώρας, πρόσθετες δαπάνες για την ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων νησιών κ.λπ. Ουσιαστικά, με το νέο έντυπο του λογαριασμού ρεύματος έχετε πλέον πληρέστερη πληροφόρηση.


5. Με την αναλυτική απεικόνιση των χρεώσεων ο λογαριασμός δεν γίνεται πολύπλοκος;

Με το νέο τρόπο απεικόνισης των χρεώσεων, σας παρέχουμε απλά πληρέστερη πληροφόρηση, παρουσιάζοντας σας αναλυτικά τις χρεώσεις της αξίας ρεύματος που καταναλώνετε.


Εξ' άλλου η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει νόμων να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος και τις χρεώσεις (τέλη) υπέρ Δήμου και ΕΡΤ.

Όλες, όμως, οι χρεώσεις στο νέο έντυπο του λογαριασμού ρεύματος παρουσιάζονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για το λογαριασμό σας.

6. Τι είναι οι Χωριστές (Διακριτές) Χρεώσεις;

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την Οδηγία 54/2003 της Ε.Ε. και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία, οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα, όπως είναι η Παραγωγή, η Μεταφορά, η Διανομή και η Προμήθεια (Εμπορία) ηλεκτρικού ρεύματος.

Η απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο ανταγωνισμός δεν αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες αλλά μόνο στην Παραγωγή και στην Προμήθεια της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Μεταφορά και η Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή τα Δίκτυα του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος (Ε.Η.Σ.), ανήκουν στις μονοπωλιακές δραστηριότητες. Έτσι, στο νέο έντυπο λογαριασμού ρεύματος μπορείτε να ξεχωρίσετε τι πληρώνετε για τα Δίκτυα του Ε.Η.Σ. (μονοπωλιακές χρεώσεις) και τι πληρώνετε για την Παραγωγή και την Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Τι είναι οι χρεώσεις του ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;

Οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται στο πεδίο ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και αφορούν:

" Στη χρήση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

Για Χρήση Δικτύου: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια, μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση, να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).

Για Επικουρικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες αυτές είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών για την αντιμετώπιση απότομων αυξομειώσεων στη ζήτηση , η παροχή αέργου ισχύος, που πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο δίκτυο, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται ή όχι, η επανεκκίνηση του Συστήματος μετά από διακοπή και η συνεχής παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.

Για Λοιπές Επιβαρύνσεις: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος.

" Στη χρήση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

" Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1040/07), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους πελάτες, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

" Στο ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που δικαιούνται οι παραγωγοί αυτοί και της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

8. Γιατί το ειδικό τέλος ΑΠΕ εμφανίζεται δύο φορές, τόσο στο πεδίο ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ όσο και στο πεδίο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ; Χρεώνεται δύο φορές;

Όχι, δεν χρεώνεστε διπλά για το τέλος ΑΠΕ.
Απλά, το τέλος ΑΠΕ είναι η μόνη χρέωση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος που εμφανιζόταν διακριτά και στους παλαιότερους λογαριασμούς και χρεωνόταν αθροιστικά στην αξία του ρεύματος, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει των τιμοκαταλόγων της ΔΕΗ. Γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται και στα δύο πεδία του λογαριασμού. Το ότι δεν υπάρχει διπλή χρέωση είναι εμφανές και με την απεικόνιση του ίδιου ποσού ως "ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ" αριστερά και δεξιά στα δύο πεδία σε ευθυγράμμιση.

9. Τι είναι η χρέωση "(2) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ" ;

Η χρέωση Κατανάλωσης ρεύματος αναφέρεται στο μέρος της αξίας του ρεύματος που προκύπτει από το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την Παραγωγή και την Προμήθεια (Εμπορία) της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες και όχι στο κόστος μεταφοράς και διανομής της ενέργειας.

10. Πόσους λογαριασμούς ρεύματος λαμβάνω το χρόνο;

Οι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαίως ή διμηνιαίως αναλόγως του είδους της παροχής. Ειδικότερα, για τους οικιακούς πελάτες, εκδίδονται 6 διμηνιαίοι λογαριασμοί ετησίως, 3 ΕΝΑΝΤΙ και 3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ.

11. Τι είναι ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός;

Η ΔΕΗ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση, με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Έτσι, εκδίδεται ένας λογαριασμός ΕΝΑΝΤΙ καταναλώσεων τετραμήνου και στο τέλος του τετραμήνου εκδίδεται ένας ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.
Για την έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού λαμβάνονται υπόψη α) οι καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγουμένου έτους και β) μία εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτος.

12. Τι είναι ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός;

Η ΔΕΗ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση, με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών. Έτσι, ο πρώτος λογαριασμός είναι ΕΝΑΝΤΙ, δηλαδή χωρίς καταμέτρηση των καταναλώσεων και ο επόμενος ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ.
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλου του τετραμήνου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό.

13. Γιατί στους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς τα πεδία ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι κενά;

Η λεπτομερής ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καταναλώνετε εμφανίζεται μόνο στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς.

14. Γιατί ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός που πήρα είναι υψηλότερος απ' ότι συνήθως;

Ο υπολογισμός του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κλ.π., έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Περιπτώσεις, όμως, τυχόν απότομων μεταβολών, για κάποιους λόγους στις καταναλωτικές συνήθειες ενός πελάτη κατά την υπό έκδοση του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού χρονική περίοδο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Σε περιπτώσεις βάσιμης αμφισβήτησης του ποσού του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή του επικοινωνώντας με οποιοδήποτε Κατάστημά μας και δίνοντας την ένδειξη του μετρητή σας, μέχρι και τη λήξη προθεσμίας πληρωμής αυτού.

Ακόμη, όμως, και αν το ποσό του ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμού είναι υψηλότερο της πραγματικής κατανάλωσης, αυτό συμψηφίζεται και αφαιρείται στον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό.
ΠΗΓΗ: ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου