Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ποια είναι τα σημαντικότερα δικαιώματα που έχει μια ανύπανδρη μητέρα;


 
Η δικηγόρος Νατάσα Γιάννη απαντά:

 
- Με το Νόμο 1329/1983 η άγαμη μητέρα εξισώθηκε νομικά με την έγγαμη μητέρα ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στις εργασιακές σχέσεις.
- Σύμφωνα με το α.5 Ν. 1483/1984, ο άγαμος γονέας δικαιούται γονική άδεια άνευ αποδοχών στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί
συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό (3 1/2) ετών.
 
- Σύμφωνα με το α. 20 του Ν. 1849/1989, οι άγαμοι γονείς, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται το προβλεπόμενο στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επίδομα γάμου.
- Το ίδιο ισχύει και για τους άγαμους γονείς που εργάζονται στο δημόσιο τομέα εφόσον δηλαδή ο άγαμος γονέας είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για το οποίο δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαμβάνει στο ακέραιο την παροχή, μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της.

 
- Σύμφωνα με το Νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53, Ν. 3528/07,ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07), για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
 
- Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 16065 ΦΕΚ Β΄497/22.4.2002 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης -Υγείας και Πρόνοιας, κατά την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, προτιμώνται τα παιδιά που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

 
- Σύμφωνα με το α. 6 του Ν. 3454/2006 ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 
- Σύμφωνα με το α. 27 του Ν. 3016/2002 σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, καταβάλλεται από το έτος 2002 ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παιδί μέχρι το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής του και κατ` ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου έκτου έτους (16ου) έτους της ηλικίας του. "Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται με τη λήξη εκάστου σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.
 
 http://www.tlife.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου